การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ (18th Thailand Chemistry Olympiad)

       มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ (18th Thailand Chemistry Olympiad) ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (55th International Chemistry Olympiad) ต่อไป

       ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ศิริอ่อน เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม และครูณัฐชนน ตาปราบ เป็นครูสังเกตการณ์ นำนักเรียนไปแข่งเคมีโอลิมปิกระดับชาติดังกล่าว 

       สำหรับศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล ดังนี้

             ?   รางวัลระดับเหรียญเงิน

                    ? นายชัชพงศ์ คงภิบาล

                    ? นายปัณณวัฒน์ ศรีอุราม

             ?   รางวัลระดับเหรียญทองแดง

                    ? นายณัฐภัทร พรพัฒนะสกุลชัย

                    ?นายปราชญา พวงมณี

       ทั้งนี้ นายชัชพงศ์ คงภิบาล ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ยังได้รับ รางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอน ครูสังเกตุการณ์ และคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน อีกทั้งขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับน้อง ๆ นักเรียนทุกคน และนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญประเภทต่าง ๆ ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘ นี้ด้วย

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน