ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

       เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม SD 502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.เพ็ชรงาม ไชยวานิช คุณพิสมัย น้ำจันทร์ กรรมการภายใน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กรุงไกรเพชร กรรมการผู้ฝึกประสบการณ์ และนางสาวชญานิศ คล่องแคล่ว เลขานุการ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx  ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี เข้าร่วมต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมต่อคณะกรรมการ  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจประเมินฯ นำเสนอผลการประเมินฯ ต่อคณะผู้บริหาร และได้ให้ข้อเสนอแนะ ทิศทางการพัฒนาคณะในอนาคตต่อไป

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน