โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสุญญากาศสำหรับอุตสาหกรรม

       เมื่อวันที่ ๘-๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสุญญากาศสำหรับอุตสาหกรรมภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อผลิตกำลังคนในด้านเทคโนโลยีสุญญากาศสำหรับอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุญญากาศและระบบปั๊มกับบุคคลากรในภาคอุตสาหกรรม และยกระดับทักษะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสุญญากาศทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งมีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบสุญญากาศและระบบปั๊มสนใจส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวน ๙ บริษัท โดยมีคณาจารย์จากกลุ่มวิจัยการเคลือบผิวชั้นสูงและนวัตกรรม นำโดย ผศ.ดร. ธนัสถา รัตนะ  หัวหน้าโครงการ  ผศ.ดร. กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล ดร. อรรถพล เชยศุภเกตุ และ รศ.ดร. สุรสิงห์ ไชยคุณ ที่ปรึกษาโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสุญญากาศ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]