โครงการแผนผจญเหตุการณ์ฉุกเฉิน (อัคคีภัย)

       เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จัดอบรมโครงการแผนผจญเหตุการณ์ฉุกเฉิน (อัคคีภัย) ให้กับบุคลากร นิสิต และผู้เกี่ยวข้องของคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง SD 506 อาคารสิรินธร  และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดับเพลิงเบื้องต้นและสามารถหนีไฟได้อย่างถูกวิธี โดยทีมวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น และได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นประธานกล่าวเปิดและปิดโครงการ

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน