คณะวิทยาศาสตร์จัดบรรยายสาธารณะ เรื่อง "มหาสมุทรและอนาคตของมนุษยชาติ (The ocean and humanity's future)” ในงานครบรอบ ๖๗ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

             เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองในงานครบรอบ ๖๗ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหัวข้อ “มหาสมุทรและอนาคตของมนุษยชาติ (The ocean and humanity's future)” โดย ผศ. ดร.อนุกูล บูรพณประทีปรัตน์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ เป็นวิทยากร ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวรวมประมาณ ๑๒๐ คน

            มหาสมุทรและอนาคตของมนุษยชาติ (The ocean and humanity's future) เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบของมหาสมุทรต่อระบบนิเวศตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต และการจัดการความยั่งยืนของทรัพยากรประมงและระบบนิเวศทางทะเล

            การบรรยายสาธารณะดังกล่าว เป็น ๑ ใน ๖๗ เรื่อง ของโครงการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองงานครบรอบ ๖๗ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา: 67th Anniversary 67 Public Lectures ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการแสดงจุดยืนในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก (Wisdom of the East)”

            ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ปีนี้มหาวิทยาลัยครบรอบการก่อตั้ง ๖๗ ปี

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]