ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

       เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (โครงการค่าย MEP Science - Math 2022) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จำนวนรวม ๗๗ คน ณ ห้องประชุม CL 101 และห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

       โดยมีกิจกรรมเสริมทักษะในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

       🟠 กิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ โดย นายธนาชัย จันทรศร นักวิชาการศึกษา

       🟡 ฐานปฏิบัติการกิจกรรมคณิตศาสตร์กับการเขียนโปรแกรม โดย ผศ.ดร.เดชชาติ สามารถ ภาควิชาคณิตศาสตร์

       🟡 ฐานปฏิบัติการกิจกรรมกายวิภาคของสัตว์ทะเล โดย ดร.วิชญา กันบัว ภาควิชาวาริชศาสตร์

       🟡 ฐานปฏิบัติการกิจกรรมของยีส โดย คุณนพวรรณ ทับขัน และคุณชาติชาย มาลาพงษ์ นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ

       🟠 กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ในหัวข้อ การทำเครื่องกรองน้ำ โดย ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย ภาควิชาเคมี

       ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

       ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมฯ ได้ผ่านการตรวจ ATK และแสดงผลเป็น – (ลบ) ก่อนเข้าร่วมโครงการ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าร่วมโครงการ ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

------------------------------

📌คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล 🏖🏝

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน