ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสระแก้ว จ.สระแก้ว

       เมื่อวันที่ ๘-๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (กิจกรรมค่ายนักพัฒนาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวนรวม ๘๗ คน ณ ห้อง CL 101 และห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

       โดยมีกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง ชุมชนสิ่งมีชีวิต จากผิวน้ำสู่พื้นท้องน้ำ โดย ผศ.ดร.นรินร์รัตน์ คงจันทร์ตรี ภาควิชาวาริชศาสตร์ ฐานปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร โดย คุณวรนาฏ จงโยธา ภาควิชาจุลชีววิทยา กิจกรรมฐานปฏิบัติการ กายวิภาคของสัตว์ทะเล โดย ดร.วิชญา กันบัว ภาควิชาวาริชศาสตร์ ฐานปฏิบัติการกิจกรรมของยีส โดย น.ส.นพวรรณ ทับขัน นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ และฐานปฏิบัติการการแยกสารสีจากธรรมชาติด้วยเทคนิค TLC โดย นายชาติชาย มาลาพงษ์ นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.วิโรจน์ เครือภู่ รักษาการหัวหน้าสำนักงานจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ และ รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

        ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมฯ ได้ผ่านการตรวจ ATK และแสดงผลเป็น – (ลบ) ก่อนเข้าร่วมโครงการ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าร่วมโครงการ ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

------------------------------

📌คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล 🏖🏝

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน