ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน Hackathon

       เมื่อวันที่ ๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขัน Hackathon เสนอไอเดียในการพัฒนาภูมิภาคและประเทศไทย ด้วย BCG Model ภายใต้โครงการ APEC Regional Youth Symposium (ภาคตะวันออก) (การแข่งขัน Pitching เพื่อเฟ้นหาสุดยอดไอเดีย) โดยโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ Youth In Charge จัดกิจกรรมเพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ ได้ระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาภูมิภาคจากแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อนำไปสู่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการในแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
       ซึ่งหลังจบการแข่งขัน นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัล ๒ รางวัล ได้แก่
          รางวัลชนะเลิศ ทีม BIOZONE จากนิสิตสาขาวิชาเคมี นำเสนอในหัวข้อ "บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เพื่อลดปัญหาการเกิดขยะไมโครพลาสติกในสายใยห่วงโซ่อาหาร" สมาชิกทีมประกอบด้วย
              ๑. นางสาวศรวดี ท่าเกษม
              ๒. นางสาวธิดารัตน์ กุมมาน้อย
              ๓. นายบุณวัทน์ นิลจินดา
              ๔. นางสาววศินี พรมสวัสดิ์
              ๕. นายพงศธร สร้อยเสริมทรัพย์
              อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม BIOI จากนิสิตสาขาวิชาเคมี นำเสนอในหัวข้อ "อ้อยสู่อ้อย เปลี่ยนใบอ้อยให้เป็นผลิตภัณฑ์ ลดการเผาป่าที่ทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์" สมาชิกทีมประกอบด้วย
              ๑.นายอัครเดช โชตนิธิสุวรรณ
              ๒.นางสาวผกามาศ วงค์สูงเนิน
              ๓.นายปาณัสม์ แซ่ลี้
              ๔.นายธนปราการ สุขเจริญ
              ๕.นางสาวชนิกานต์ กันธิมา
              ๖.นายอานนท์ แก้วนาพันธ์
              ๗.นางสาวกฤติมา บานแย้ม
              อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร การะเกด เทศศรี  และ ผศ.ดร. เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

       โดยทีมตัวแทนเยาวชนที่ชนะการแข่งขัน จะได้เข้าร่วมค่ายผู้นำเยาวชนที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนนกับผู้นำเยาวชนจากภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ และเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะอื่น ๆ ต่อไป

Cr.ข่าว/ ภาพข่าว: https://www.facebook.com/100053109833343/posts/pfbid0294PjWUryk2NqaX87g9x1vrLqJdhU3vPHKb4F9K66h2ARAfq4xPZMXAb8FV6ACcV4l/?d=n

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน