ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงาน

           เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณาจารย์ นิสิตระดับปริญญาตรี และเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๕๐ คน ในการเข้าศึกษาดูงานทางด้านทัศนศาสตร์ควอนตัม และนาโน ณ ห้อง CL 105 ห้องปฏิบัติการทัศนศาสตร์ควอนตัม และนาโน (Quantum and nano optics lab) อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

           ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คณาจารย์ทีมวิจัยห้องปฏิบัติการทัศนศาสตร์ควอนตัม และนาโน นำโดย รศ.ดร.สรไกร ศรีศุภผล, รศ.ดร.สรายุธ เดชะปัญญา, ดร.สิทธิ บัวทอง, ดร.ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ ร่วมให้การต้อนรับและนำชมห้องห้องปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาใช้ในการเรียนการวิจัย และการนำมาประยุกต์ สร้างสรรค์โจทย์งานวิจัยในเชิงบูรณาการร่วมกับศาสตร์ต่าง ๆ ในอนาคต

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน