ต้อนรับสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

       เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม SD 502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการปฏิบัติงานด้านฐานข้อมูลงานวิจัย และการจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการนี้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมพร้อมทั้ง คณะกรรมการวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา นำเสนอระบบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

“มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”
Science Innovation for Better Society
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน