โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๑/๒๕๖๓

        เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดพิธีเปิดโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้อง CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ อาจารย์ผู้ประสานงานสาขาวิชาร่วมต้อนรับและชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าอบรมฯ (ตลอดการเข้าอบรมจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19)      

       โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๑ ได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้และเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเข้าค่ายที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการอบรมจะมีการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อไป

-------------------------------------------

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#โอลิมปิกวิชาการ
#เรียนวิทย์ทะเล
#คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

[ ภาพกิจกรรม: พิธีเปิด | ภาพกิจกรรมและมอบเกียรติบัตร ]
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน