ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ ชิวปรีชา
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3021
อีเมล : benchawon@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ