ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์
สังกัด : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
โทรศัพท์ : 0 3810 3139
อีเมล : chularat@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ