ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร สมีน้อย
สังกัด : ภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3111
อีเมล : yupaporn@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ