ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภูษิต มัณฑะจิตร
สังกัด : ภาควิชาวาริชศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3171 ต่อ 5204
อีเมล : vipoosit@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ