ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วงษ์เกษม
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3049
อีเมล : wongkasem@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ