ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
สังกัด : ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3120
อีเมล : subunti@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ