ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์
สังกัด : ภาควิชาชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3127
อีเมล : saethawa@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ