ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.กิดาการ สายธนู
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3080
อีเมล : ksaithan@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ