ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง
สังกัด : ภาควิชาเคมี
โทรศัพท์ : 0 3810 3069
อีเมล : khajadpa@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ