ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
สังกัด : ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทรศัพท์ : 0 3810 3044
อีเมล : karnjana@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ