ข้อมูลบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร
สังกัด : ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 3810 3049
อีเมล : kanint@buu.ac.th
ผลงานวิจัย : อยู่ระหว่างการจัดทำ