ที่มาของโครงการ

หลักการและเหตุผล

คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนและการอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อกระจายการพัฒนา ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ โดยเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ทั่วถึง ซึ่งนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่ครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และเขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้อง ซึ่งมีศักยภาพ ในการพัฒนาด้วยความพร้อมด้านการคมนาคม การขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน ความต้องการของ ผู้ประกอบการ การจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ และความเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเศรษฐกิจอื่น ๆ แต่โดยที่ การดำเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีจึงมีความจำเป็นต้องกำหนด มาตรการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกขึ้นเพื่อดำเนินการไปพลางก่อนการบังคับใช้ กฎหมายว่าด้วยการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว อันจะเป็น ประโยชน์ต่อการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม อนึ่ง ในการเตรียมความพร้อมบุคลากรในพื้นที่ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเยาวชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ประกอบกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานในสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐที่อยู่ในเขตพื้นที่ ที่มีพันธกิจสำคัญในการให้บริการวิชาการแก่เยาวชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยังมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่สอดรับกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ดังนั้น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้สำเร็จ อันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความตระหนักและตื่นตัวให้กับเยาวชน ในการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ได้สนใจและเข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาความเจริญของประเทศ ผ่านกิจกรรมการทดลองปฏิบัติจริง นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยใช้ศักยภาพของนักวิจัยและนักวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอื่น ๆ
  2. เพื่อสร้างความเข้าใจให้เยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ได้เกิดแรงบันดาลใจในการคิด สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ มีจิตรักวิทยาศาสตร์ ช่างสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม ใฝ่เรียนรู้ และค้นหาคำตอบ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และยังเป็นการส่งเสริมในการนำวิทยาศาสตร์ไปบูรณาการในชีวิตประจำวันได้
  3. เพื่อวางรากฐานระยะยาวในการเตรียมความพร้อมและสร้างนักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรุ่นใหม่ให้ประเทศไทยมีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จากโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ตะวันออก (EEC) ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง จำนวน 500 คน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีแรงบันดาลใจในการเข้าสู่เส้นทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถของ EEC ในอนาคต
  2. เป็นกลไกพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าสู่การเป็นนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ และทำประโยชน์ต่อประเทศชาติได้เต็มศักยภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  1. ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา