กำหนดการจัดโครงการ

กำหนดการครั้งที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น)

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
เวลา กำหนดการ
08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ณ โถงอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
09.00 – 09.15 น.   พิธีเปิดโครงการ โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หรือผู้แทน
- แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
09.15 – 10.15 น. กิจกรรมบรรยายให้ความรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเล
โดย ดร.วิชญา  กันบัว (ห้องประชุม CL 101)
10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น.
ฐานกิจกรรมการเรียนรู้  จำนวน 3 ฐาน (ฐานละ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
ฐานที่ 1 : โดย ดร.อนันต์  อธิพรชัย (ห้องปฏิบัติการ CL 401)
ฐานที่ 2 : โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ  พระประเสริฐ (ห้องปฏิบัติการ CL 402)
ฐานที่ 3 : โดย คุณวรนาฏ  จงโยธา (ห้องปฏิบัติการ CL 403)
หมายเหตุ : ฐานกิจกรรมเวียนฐานกัน
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ (2)
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.15 น. ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ (3)
16.15 – 17.00 น. พิธีปิดโครงการโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หรือผู้แทน
- สรุปกิจกรรมในโครงการ
- มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
17.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ