กำหนดการจัดโครงการ

กำหนดการครั้งที่ 2 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
กำหนดเวลา กิจกรรม
08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
09.45 - 09.00 น. - พิธีปิดโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- แนะนำคณะกรรมการ และนิสิตพี่เลี้ยง
09.00 - 10.00 น.

ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ (1) (จำนวน 3 ฐาน ฐานละ 1 ชั่วโมง)
ฐานที่ 1 : วิทยาศาสตร์ทางทะเล โดย ดร.วิชญา กันบัว ภาควิชาวาริชศาสตร์
ฐานที่ 2 : วิทยาศาสตร์กายภาพ โดย ดร.อนันต์ อธิพรชัย ภาควิชาเคมี
ฐานที่ 3 : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดย คุณวรนาฏ จงโยธา ภาควิชาจุลชีววิทยา

10.00 - 11.00 น. ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ (2)
11.00 - 12.00 น. ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ (3)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
ณ โถงชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
13.00 - 13.30 น. กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เทคโนโลยี (1) (ฐานละ 30 นาที)

ฐานที่ 1 : Nuclear Magnetic Resonance (NMR) ณ ห้อง C-107 อาคารเคมี
ฐานที่ 2 : Scanning Electron Microscope ณ ห้อง MS-104 อาคารสหเวชศาสตร์
ฐานที่ 3 : Transmission Electron Microscope ณ ห้อง MS-104 อาคารสหเวชศาสตร์
ฐานที่ 4 : High performance liquid chromatography (HPLC) ณ ห้อง CL-621 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ฐานที่ 5 : Atomic Absorption Spectrophotometer ณ ห้อง CL-623 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

13.35 - 14.05 น. กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เทคโนโลยี (2)
14.10 - 14.40 น. กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เทคโนโลยี (3)
14.45 - 15.15 กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เทคโนโลยี (4)
15.20 - 15.50 น.. กิจกรรมเปิดโลกทัศน์เทคโนโลยี (5)
15.50 - 16.00 น. สรุปกิจกรรม
16.00 น. พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร