กิจกรรมของภาควิชาล่าสุด

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่เคมี

ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ อาจารย์ประสานงาน CWIE ของภาควิชาเคมี พร้อมด้วย รศ.ดร. สุปราณี แก้วภิรมย์ และ ผศ.ดร. ธีรนันท์ นงนวล ได้นำนิสิตเคมี ชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชม บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกผลิตและจัดจำหน่ายถุงพลาสติกจากโพลีเอทิลีนดำเนินการผลิตโดยโรงงาน 5 แห่งในประเทศไทยเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดโลก

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ต้องขอขอบพระคุณทางผู้บริหารและทีมงานบริษัทฯ มา ณ โอกาศนี้ที่ให้ความอนุเคราะห์คณาจารย์และนิสิตเข้าดูงานในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร. พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ อาจารย์ประสานงาน CWIE ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย รศ.ดร. จเร จรัสจรูญพงศ์ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม..ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และบุคลากรทุกท่าน ณ อำเภอบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อำนวยการศูนย์ และบุคลกรทุกท่านอย่างอบอุ่น ตลอดจนได้รับความรู้และเยี่ยมชมเครื่องมือด้านการวิเคราะห์ขั้นสูง โดยเฉพาะเครื่อง IR-MS ที่สามารถใช้จำแนกตัวอย่างทางการเกษตรว่ามีแหล่งเพาะปลูกจากที่ใด โดยการวิเคราะห์หาไอโซโทปของธาตุองค์ประกอบ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และบุคลากรทุกท่านเป็นอย่างสูง

ติดต่อเรา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี 20131 เบอร์โทร 0 3810 3112