ความเป็นมาของภาควิชา

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการจัดการศึกษาใน สาขาวาริชศาสตร์ (aquatic science) ทั้งนี้เพราะอยู่ใกล้กับทะเล อ่างเก็บน้ำ และแม่น้ำหลายสาย มีแหล่งทำการประมง การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำ

การศึกษาต่อหลังจบการศึกษา

สามารถเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาได้จากมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ที่เปิดทำการเรียนการสอนทางด้านวาริชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การประกอบอาชีพในสายงาน

นักวิชาการประมง/ เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ/ นักวิจัย/ อาจารย์/ นักสำรวจประเมินสิ่งแวดล้อม-นิเวศวิทยา/ พนักงานของรัฐ-เอกชน/ ประกอบธุรกิจส่วนตัว

บริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการภาควิชาวาริชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 การใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และอัตราค่าวิเคราะห์-วิจัย 
 

  

(Science-Burapha)
 

 

วท.บ./วท.ม.

แจ้งข้อร้องเรียนหลักสูตร


 
 

ภาควิชาวาริชศาสตร์

ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ฺBS)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 0-3810-3092
แฟกซ์ 038-393491

สถานที่ตั้ง

FACEBOOK

 

Search