แบบฟอร์มสำหรับนิสิตที่เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
แบบฟอร์มการทำดุษฎีนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ งานนิพนธ์

 

แบบฟอร์มสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (รหัส 59-60)

 

แบบฟอร์มสำหรับนิสิตที่เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2559-2560 (เฉพาะ ป.โท แผน ก)

แบบฟอร์มสำหรับนิสิตที่เข้าภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (เฉพาะ ป.โท แผน ข)

แบบฟอร์มงานนิพนธ์ (เฉพาะ ป.โท แผน ข)
  • ขั้นตอนการสอบงานนิพนธ์
  • วท.15 แบบคำร้องการย้ายสาขาวิชาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
  • วท.21 แบบเสนอชื่อเรื่องงานนิพนธ์และขอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์
  • วท.22 แบบเสนอขออนุมัติสอบปากเปล่าและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์
  • วท.23 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์
  • วท.24 แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์ของงานนิพนธ์หลังสอบปากเปล่า
  • วท.25 แบบรายงานผลการสอบงานนิพนธ์
  • ใบสมัครสอบประมวลความรู้/ สอบวัดคุณสมบัติ

แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์ - ดุษฏีนิพนธ์ (เฉพาะ ป.โท แผน ก และ ป.เอก)

 

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
0-3810-3052
scibuu.acr@go.buu.ac.th
สถานที่ตั้ง
Line (Academic Sci Buu)
เพิ่มเพื่อน