วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

"มุ่งสร้างบัณฑิตนวัตกรที่มีความรอบรู้แบบบูรณาการทั้งทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงการบริหารจัดการความรู้ เทคโนโลยี และผลผลิตที่ได้จากนวัตกรรม สามารถแก้ไขปัญหาด้วยการ คิดอย่างมีวิจารณญาณและการสร้างนวัตกรรม ด้วยการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-based Education) ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning-by-doing approach) ให้อิสระในการคิดอย่างสร้างสรรค์ และใช้แนวทางสหกิจศึกษาและการเรียนรู้บูรณาการกับการทางาน (Cooperative and Work-Integrated Education) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มีความคิด สร้างสรรค์อย่างอิสระ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ที่เป็นที่ยอมรับ สร้างสานึก รับผิดชอบต่อสังคม และเพิ่มทักษะให้สนองตอบการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างยั่งยืน"

ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดหลักสูตร

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. นักออกแบบด้านนวัตกรรม โดยทำหน้าที่ในฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กรต่าง ๆ
 2. นักวิจัยเครื่องสาอางและสมุนไพร โดยทำหน้าที่ในฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ด้านเครื่องสำอางและสมุนไพรใหม่
 3. นักพัฒนาวัสดุสมัยใหม่ โดยทำหน้าที่นักพัฒนาวัสดุสมัยใหม่ โดยทำหน้าที่ในฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้วัสดุที่ตอบโจทย์กับความต้องการ
 4. นักพัฒนาอาหารสำหรับอนาคต โดยทำหน้าที่ในฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อผลิตหรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร
 5. นักพัฒนาการวิเคราะห์ทางเคมี โดยทำหน้าที่ในฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อหาเทคนิคการวิเคราะห์แบบใหม่
 6. นักจัดการนวัตกรรม โดยทำหน้าที่ในฝ่ายเทคนิคหรือฝ่ายบริหาร เพื่อบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร
 7. นักจัดการด้านพลังงาน โดยทำหน้าที่ในฝ่ายเทคนิคหรือวิศวกรรม เพื่อบริหารต้นทุนทางด้านพลังงาน
 8. นักวิเคราะห์โครงการด้านวิจัยและพัฒนา โดยทำหน้าที่ในฝ่ายบริหารโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา
 9. ผู้จัดการทางเทคโนโลยี โดยทำหน้าที่ในฝ่ายบริหาร เพื่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิต และจัดการ นวัตกรรม
 10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค โดยทำหน้าที่ในฝ่ายเทคนิคหรือฝ่ายบริหารเพื่อสนับสนุนงานด้านนวัตกรรม
 11. ผู้ประกอบการนวัตกรรม ที่เปิดกิจการ หรือเป็นประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวกับธุรกิจนวัตกรรม
ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม)