สำนักงานจัดการศึกษา

คณาจารย์

ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
โทรศัพท์ภายใน : 3056
Email : krongchan@buu.ac.th

ผศ.ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
โทรศัพท์ภายใน : 3056
Email : phochit@buu.ac.th

อ.ดร.กรประภา กาญจนะ
โทรศัพท์ภายใน : 3056
Email : kornprabha@buu.ac.th

อ.ดร.นิตยา ไชยเนตร
โทรศัพท์ภายใน : 3056
Email : nittaya@buu.ac.th

อ.ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์
โทรศัพท์ภายใน : 3056
Email : paranees@buu.ac.th

อ.ดร.สลิล ชั้นโรจน์
โทรศัพท์ภายใน : 3056
Email : salil@buu.ac.th

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานจัดการศึกษา