พิธีลงนาม PNLC Charter ในการประชุม East Asian Seas Congress 2021

       เมื่อวันพุธที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านการจัดการชายฝั่งจากประเทศที่มีชายฝั่งทะเลเอเซียตะวันออก เข้าร่วมพิธี Inauguration of The PEMSEA Network of Learning Centers และลงนามในข้อตกลง PNLC Charter ในการประชุม East Asian Seas (EAS) Congress 2021 ที่มีรัฐบาลประเทศกัมพูชา และองค์กรพันธมิตรเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลในเอเชียตะวันออก (Partnership Management for the Seas of East Asia: PEMSEA) เป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุม SD 502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

       โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ลงนามข้อตกลง PNLC Charter ร่วมกับมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการของ PEMSEA (PEMSEA Network of Learning Centers, PNLC) ประกอบไปด้วยสถาบันการศึกษาและวิจัยในประเทศที่มีชายฝั่งทะเลเอเซียตะวันออก และบริเวณใกล้เคียง จำนวน ๑๘ แห่ง ได้แก่ 1. BURAPHA UNIVERSITY 2. KIM II SUNG UNIVERSITY 3. CAVITE STATE UNIVERSITY 4. ORIENTAL UNIVERSITY OF TIMOR LEST 5. DE LA SALLE LIPA 6. PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY 7. DIPONEGORO UNIVERSITY 8. ROYAL UNIVERSITY OF PHOM PENH 9. INSTITUTE FOR GLOBAL ENVIRONMENTAL STRATEGIES 10. UDAYANA UNIVERSITY 11. IPB UNIVERSITY – CENTER FOR COASTAL AND MARINE RESOURCES STUDIES 12. UNIVERSIDADE NACIONAL TIMOR LOROSA’E 13. UNIVERSITY OF DA NANG 14. UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES–MARINE SCIENCE INSTITUTE 15. UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES VISAYAS 16. XAVIER UNIVERSITY – ATENEO DE CAGAYAN 17. XIAMEN UNIVERSITY – COASTAL AND OCEAN MANAGEMENT INSTITUTE 18. ZHEJIANG UNIVERSITY – OCEAN COLLEGE) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันศุกร์ เสนานาญ ประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว

       เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการของ PEMSEA ได้ทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการความรู้ทางวิชาการ และเป็นกลไกที่สำคัญการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือระดับนานาชาติ โครงการขยายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออก (SDS-SEA) (2018-2022) ในประเทศต่าง ๆ  ซึ่งการลงนามข้อตกลง PNLC Charter นี้เป็นการกำหนดบทบาท หน้าที่ และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก เพื่อสนับสนุนความร่วมมือที่ยั่งยืนในด้านการจัดการชายฝั่งในระดับภูมิภาค

---------------------------------------

#SciBUU 
#เรียนวิทย์ติดทะเล
#องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

---------------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE 

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]