โครงการอบรม “เกณฑ์การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (TQA Criteria Overview)”

      คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (TQA Criteria Overview)” สำหรับผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าฝ่ายงาน เพื่อให้เข้าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (TQA) สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงานของคณะฯ สู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับการกำหนดให้ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ของมหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับการประเมินคุณภาพภายในของทุกส่วนงาน เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงแรม Siam@Siam Design พัทยา จังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เป็นวิทยากรอบรม

----------------------
#เรียนวิทย์ติดทะเล
#คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

[ ภาพกิจกรรม ]


 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน