ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและเสริมสร้างการเรียนรู้


      ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลองค์กร การและวางแผนการตลาดเชิงสร้างสรรค์ เชิงรุก ท้าทายด้วยสื่อสังคมออนไลน์ งานบริการวิชาการ โรงเรียนเก่า งานบริการวิชาแรงงานและงานอื่น ๆ ที่จำเป็น

ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร
และเสริมสร้างการเรียนรู้

งานประชาสัมพันธ์ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสาร- ประชาสัมพันธ์และประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและบุคคลภายนอก ทั้งรูปแบบที่เป็นเอกสารและสื่อสังคมออนไลน์ และมีการจัดทำสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์ (SD 115)   0-3810-3014

น.ส.จิดาภา จิตประสงค์
นักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 3014
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว
นักวิชาการโสตทัศน์ศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 7515
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิชาการบริการแก่โรงเรียน/ ทุน
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ จัดอบรมสำหรับบุคคลและหน่วยงานภายนอกองค์กร  (SD 115)    0-3810-3157

น.ส.นันทิกานต์ มงคลนรกิจ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3157 กด 2
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานวิชาการบริการแบบให้เปล่า
บริการอบรมครูฯ/ โอลิมปิกวิชาการ (SD 115)  0-3810-3170

น.ส.ธารารัตน์ โนจิตร
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน : 3170
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน