สำนักงานคณบดี

      สำนักงานคณบดี เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามพันธกิจ รวมทั้งให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีหัวหน้าสำนักงานคณบดีทำหน้าที่ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองให้การบริหารงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ โดยสำนักงานคณบดีได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรออกเป็นงานต่าง ๆ แต่ละงานมีหัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำปรึกษา โดยการกำกับดูแลของรองคณบดีแต่ละฝ่าย ดังนี้

ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

  ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและเสริมสร้างการเรียนรู้

      รับผิดชอบเกี่ยวกับกำกับ ดูแลภาพลักษณ์องค์กร การประชาสัมพันธ์และวางแผนการตลาดเชิงรุก การสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สื่อสังคมออนไลน์ งานบริการวิชาการแก่โรงเรียน งานบริการวิชาการฝึกอบรม และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานประชาสัมพันธ์ (รับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสาร-ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและประสานงานต่าง ๆ ทั้งภายในและหน่วยงานภายนอกทั้งรูปแบบที่เป็นเอกสารและสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ) 0-3810-3064

น.ส.จิดาภา จิตประสงค์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน : 3064
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานบริการวิชาการแก่โรงเรียน/ ทุนการศึกษา  (รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ จัดอบรม/ โครงการ แก่หน่วยงานนอก ทุนการศึกษานิสิต) 0-3810-3157 กด 2

น.ส.นันทิกานต์ มงคลนรกิจ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3157 กด 2
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน