ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ


      มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับ ดูแล และบริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงานแผนยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง งานวิเทศสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศของคณะวิทยาศาสตร์

อ.ดร.พัชรวดี พูลสำราญ
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

งานแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
กำกับ ดูแล และบริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงานแผนยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง งานวิเทศสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศของคณะวิทยาศาสตร์ (SD 504) 0-3810-3050

น.ส.ชญานิศ คล่องแคล่ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ภายใน : 3050 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานนโยบายและแผน
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการวิเคราะห์และจัดทำแผนประจำปี งบประมาณการใช้จ่าย-รายได้ (SD 511) 0-3810-3012


นายธีรยุทธ นพรัตน์อาภากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3012
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน