สำนักงานคณบดี

      สำนักงานคณบดี เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามพันธกิจ รวมทั้งให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีหัวหน้าสำนักงานคณบดีทำหน้าที่ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองให้การบริหารงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ โดยสำนักงานคณบดีได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรออกเป็นงานต่าง ๆ แต่ละงานมีหัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำปรึกษา โดยการกำกับดูแลของรองคณบดีแต่ละฝ่าย ดังนี้

ผศ.ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

  ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

      มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับ ดูแล และบริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงานแผนยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง งานวิเทศสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศของคณะวิทยาศาสตร์

งานแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ (กำกับ ดูแล และบริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงานแผนยุทธศาสตร์ งานบริหารความเสี่ยง งานวิเทศสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศของคณะวิทยาศาสตร์) 0-3810-3050


ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3050 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.ชญานิศ คล่องแคล่ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ภายใน : 3050 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานนโยบายและแผน (รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการวิเคราะห์และจัดทำแผนประจำปี งบประมาณการใช้จ่าย-รายได้ ) 0-3810-3012

นายธีรยุทธ นพรัตน์อาภากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน : 3012
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน