งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๗

        ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยกำหนดให้วันที่ ๑๘ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ภาคตะวันออก จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๗ ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” หัวข้อจัดงานย่อย Bio-Circular-Green (BCG) Economy ประกอบด้วย ๓ เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ Bio-Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า โดยเชื่อมโยงกับ Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และภายใต้ Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมทั้งรูปแบบปกติและส่งผลงานออนไลน์ ตามสถานการณ์ COVID-19 ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมถึงเป็นการสร้างทัศนคติและแนวความคิดให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

        ในรูปแบบการจัดงาน ณ ที่ตั้ง มีการจัดการประกวด/ แข่งขัน ได้แก่ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์/แข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์/ แข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ / แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์/ แข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในส่วนของการประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์/ ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย/ ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์/ ประกวดละครทางวิทยาศาสตร์ จะเป็นการส่งผลงานเข้าประกวดแบบออนไลน์

       ทั้งนี้ในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จะมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานภาควิชาแบบออนไลน์ การการประกวดวงดนตรีอะคูสติก ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

----------------------

#เรียนวิทย์ติดทะเล
#คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

[ ภาพกิจกรรม | ถวายพานพุ่ม ๑๘ ส.ค. | วาดภาพ-ประถม/ ตอบปัญหา-ประถม(รอบคัดเลือก)/ ตอบปัญหา-ประถม(รอบชิงชนะเลิศ)/ พิธีมอบรางวัล (๒๒ ก.ย.) | วาดภาพ-มัธยม/ ตอบปัญหา-มัธยม(รอบคัดเลือก)/ ตอบปัญหา-มัธยม(รอบชิงชนะเลิศ)/ พิธีมอบรางวัล (๒๓ ก.ย.) | โครงงาน-ม.ต้น/ แก้ปัญหา-ม.ต้น/ พิธีมอบรางวัล (๒๔ ก.ย.)โครงงาน-ม.ปลาย/ แก้ปัญหา-ม.ปลาย/ พิธีมอบรางวัล-รวมออนไลน์ (๒๕ ก.ย.) ]
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน