• พื้นที่โดยรวมของคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 38,117.81 ตารางเมตร พื้นที่สีเขียวทั้งหมด 9,542.59 ตารางเมตร คิดเป็น 25.03% ต่อพื้นที่ทั้งหมด (ข้อมูล : มีนาคม 2561)
แผนผังบริเวณโดยรอบคณะวิทยาศาสตร์
ภาพถ่ายทางอากาศ
สรุปพื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์