บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ อบรมสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน

     เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตนและโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างผ่านสภาองค์การลูกจ้างและสภาองค์การนายจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม SD 506 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีนางเอื้อมพร ศิริธรรม ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสภาพนักงาน กองกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงานโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฯ และ คุณปวีณ์ริศา เกณิกานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากร โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นผู้ประกันตน มาตรา ๓๓ ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิประโยชน์ที่พึงได้จากกองทุนประกันสังคม และกองทุนทดแทน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน (จัดโดย สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย)

----------------------

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามสายด่วน ๑๕๐๖ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

----------------------

#เรียนวิทย์ติดทะเล

#คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

[ ภาพกิจกรรม ]


 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน