บุคลากรเข้าร่วมและรับมอบรางวัล ในงาน BUU Researcher Day x collab BUU Sparkling Day 2024

[ ภาพกิจกรรม ]

 

       เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานและรับมอบรางวัลต่าง ๆ ในงาน BUU Researcher Day x collab BUU Sparkling Day 2024 ภายใต้ธีมรถแห่ พร้อมแห่ความสนุก ม่วนคัก จัดเต็ม ของแทร่ เพื่อ “ฅนบูรพา” โดยมีบุคลากรเข้ารับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้

🏆 รางวัลนักวิจัยดีเด่น รุ่นใหม่ (อายุการปฏิบัติงาน ๘-๑๒ ปี) ได้แก่

       🌟 ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย ภาควิชาเคมี

🏆 รางวัลนักวิจัยดีเด่น รุ่นกลาง (อายุการปฏิบัติงาน ๑๓-๒๐ ปี) ได้แก่

       🌟 ศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์  ภาควิชาเคมี

       🌟 รศ.ดร.สมชาติ แม่นปืน  ภาควิชาชีวเคมี

🏆 รางวัลนักวิจัยดีเด่น รุ่นพี่ (อายุการปฏิบัติงานมากกว่า ๒๐ ปี) ได้แก่

       🌟 รศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง  ภาควิชาเคมี

       🌟 รศ.ดร.ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค  ภาควิชาเคมี

🏆 รางวัลห้องปฏิบัติการความปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม (peer evaluation)

แบบรายองค์ประกอบที่ได้รับ ตราสัญลักษณ์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ได้แก่

       🌟 ห้องปฏิบัติการเคมี CL-501 อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

    🔸รศ.ดร.จอมใจ สุกใส

       🌟 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง (CL 620) อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์         

    🔸ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น

🏆 รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ได้การรับรอง มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพห้องปฏิบัติการ ระดับ ๑ (BSL1) ได้แก่

       🌟 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (FE216) อาคารวิศกรรมอาหาร

    🔸ผศ.ดร.อรอง จักกะพาก จันทร์ประสาทสุข, ผศ.ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล และนางสาวลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน

       🌟 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (BS6105) อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

    🔸นางสาววรนาฎ จงโยธา

       🌟 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมพันธุศาสตร์เเละโปรตีน (BS2106) อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

    🔸ผศ.ดร.สุดารัตน์ ถาราช

       🌟 ห้องปฏิบัติการ Embrylogy (BS2104) อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

    🔸ผศ.ดร.วรนพ สุขภารังสี

🏆 รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ได้การรับรอง มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพห้องปฏิบัติการ ระดับ ๒ (BSL2) ได้แก่

       🌟 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (BS6104) อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

    🔸นางสาววรนาฎ จงโยธา

       🌟 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (BS5105) อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

    🔸นางสาววรนาฎ จงโยธา

       🌟 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ (SD319) อาคารสิรินธร

    🔸รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข

       🌟 ห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาชีววิทยา อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

    🔸ผศ.ดร.วรนพ สุขภารังสี และนางเกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ

       🌟 ห้องปฏิบัติการชีวภาพเเละจุลชีววิทยา (CL-617) อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

    🔸นางสาวปาลิตา เอี่ยมหมดจด

🏆 รางวัลรางวัลเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ ได้แก่

       🌟 ศาสตราจารย์อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมโพสิต คณะวิทยาศาสตร์

       🌟 ศาสตราจารย์กันทิมา สุวรรณพงศ์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

       🌟 ศาสตราจารย์สุรสิงห์ ไชยคุณ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

🏆 รางวัลเชิดชูเกียรติรองศาสตราจารย์ ได้แก่

       🌟 รองศาสตราจารย์เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

       🌟 รองศาสตราจารย์รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

       🌟 รองศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ศิริอ่อน สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ อนุสาขาวิชาเคมีสังเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์

       🌟 รองศาสตราจารย์จอมใจ สุกใส สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์

       🌟 รองศาสตราจารย์สุทิน กิ่งทอง สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

       🌟 รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์

       🌟 รองศาสตราจารย์การะเกด เทศศรี สาขาวิชาเคมีอนินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์

       🌟 รองศาสตราจารย์สมชาติ แม่นปืน สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

       🌟 รองศาสตราจารย์เผชิญโชค จินตเศรณี สาขาวิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

🏆 รางวัลการพัฒนารายวิชา BUU MOOC ได้แก่

       🌟 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตการทำงานอย่างฉลาด คณะวิทยาศาสตร์

    🔸ผศ.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล

       🌟 ชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์

    🔸ผศ.ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ และ ผศ.ดร.วรนพ สุขภารังษี

       🌟 ก้าวแรกสู่โลกสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

    🔸ดร.ลภัสรดา สิงห์สมบูรณ์, ดร.จันทร์จิรา พิลาแดง, ผศ.ดร.บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ และ อาจารย์ภัทราภรณ์ กิจผลเจริญ

       🌟 แคลคูลัสเบื้องต้น คณะวิทยาศาสตร์

    🔸ดร.ภคินกร  พูนพายัพ และนายเอนก  ภู่ทอง

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"