ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

[ ภาพกิจกรรม Part 1 | Part 2 ]

 

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการบริการวิชาการ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ (ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ครั้งที่ 10 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวนรวม ๘๓ คน เมื่อวันที่ ๕-๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

       โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

       ๑. กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง เรื่องหอย ๆ ที่คนไม่เคยรู้ โดย คุณรุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และคุณวีระพัฒน์ ธรรมสิริทอง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา

       ๒. กิจกรรมปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟินอลิกในพืชสมุนไพร โดย คุณนพวรรณ ทับขัน และคุณปาลิตา เอี่ยมหมดจด นักวิทยาศาสตร์ประจำหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

       ๓. กิจกรรมปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา เรื่อง เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคการย้อมแกรมแบคทีเรีย โดย คุณวรนาฎ จงโยธา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และคุณพงศ์พันธ์ รุ่งขจรชัย นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา

       ๔. กิจกรรมปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง การสกัด DNA extraction โดย อ.ดร.ปรียานุช ใจหาญ อาจารย์ประจำโครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

       ๕. กิจกรรมปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง Basic Data Analytics โดย ผศ.ราเมศวร์ คุณวรรณพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

       ๖. กิจกรรมปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง ท่อ Venturi พลศาสตร์อากาศรอบปีกเครื่องบิน โดย อ.ดร.รัฐชัย ปิ่นชัยพัฒน์  อาจารย์ประจำ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์

       ๗. กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล-หาดน้ำใส ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ, ตลาดปาร์คอิน และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"