ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย

[ ภาพกิจกรรม Part 1 | Part 2 ]

 

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย (โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ จำนวนรวม ๑๐๖ คน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

       โดยมีกิจกรรมปฏิบัติการต่าง ๆ ดังนี้

       ๑. กิจกรรมปฏิบัติการสบู่ โดย คุณนพวรรณ ทับขัน นักวิทยาศาสตร์ และคุณชาติชาย มาลาพงษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สังกัดหน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

       ๒. กิจกรรมปฏิบัติการกายวิภาคของสัตว์ทะเล โดย คุณรุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และคุณวีระพัฒน์ ธรรมสิริทอง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา

       ๓. กิจกรรมปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร โดย คุณวรนาฏ จงโยธา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และคุณพงศ์พันธ์ รุ่งขจรชัย นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา

       ๔. กิจกรรมปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้า โดย อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร อาจารย์ประจำ และ คุณเบญจพร ยศบุรุษ นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์

       ๕. กิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่องหอย ๆ ที่คนไม่เคยรู้ โดย คุณรุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และคุณวีระพัฒน์ ธรรมสิริทอง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา

       ๖. กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, ชายหาดบางแสน, ตลาด park in และถนนคนเดินบางแสน

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"