ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

[ ภาพกิจกรรม ]

 

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวนรวม ๑๐๒ คน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

       โดยมีกิจกรรมปฏิบัติการ “การสร้างแรงบันดาลใจในการจุดประกายให้เกิดการค้นหาตัวเองให้เจอ” ดังนี้

       ๑. กิจกรรมปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า โดย อ.ภาณุพงศ์ บุญเพียร อาจารย์ประจำ และ คุณเบญจพร ยศบุรุษ นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์
       ๒. กิจกรรมปฏิบัติการจุลชีววิทยา เรื่อง เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคการย้อมแกรมแบคทีเรีย โดย คุณวรนาฏ จงโยธา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และคุณพงศ์พันธ์ รุ่งขจรชัย นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา
       ๓. สรุปกิจกรรมปฏิบัติการ “การสร้างแรงบันดาลใจในการจุดประกายให้เกิดการค้นหาตัวเองให้เจอ” โดย ผศ.ดร.อนันต์ อธิพรชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
       ๔. กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และชายหาดบางแสน
       ๕. กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่และน้อง

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"