การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15

[ ภาพกิจกรรม ]

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมเครือข่ายเร่งพลักดันและส่งเสริมเวทีแสดงผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการรับรู้สู่เวทีระดับโลก

-------------------------------------

     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ เร่งพลักดันและส่งเสริมเวทีแสดงผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการรับรู้สู่เวทีระดับโลก พร้อมดำเนินการพลักดันตามนโยบายการพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จึงดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15 (The 15th National Science Research Conference) ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นและยั่งยืน : Science Innovation for Better and Sustainable Society” ในระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐ โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ในการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกัน ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แสดงผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย นักวิชาการระดับประเทศ

     โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แนวทางการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ ประธานที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

     ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 15 : The 15th National Science Research Conference ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นมากกว่า 1,300 คน โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอรวมทั้งสิ้น 314 ผลงาน แบ่งออกเป็นการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย 142 ผลงาน และแบบโปสเตอร์ 172 ผลงาน

     ซึ่งผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะมีการเผยแพร่หนังสือประมวลบทความ (Proceedings) ของงานประชุมในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทุกผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน (Peer Review) ก่อนเข้าร่วมนำเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่อีกด้วย โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยแบ่งเป็น 10 กลุ่มสาขาตามอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อการพัฒนาประเทศ ได้แก่ 1) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพและชีวเคมี 3) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารและจุลชีววิทยา 4) เคมี เคมีประยุกต์ และเคมีอุตสาหกรรม 5) คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสถิติ 6) คณิตศาสตร์ศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษา 7) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 8) ฟิสิกส์ พลังงาน ดาราศาสตร์ และวัสดุ 9) วิทยาศาสตร์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (R2M) และ 10) การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R)

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"