โครงการแผนผจญเหตุการณ์ฉุกเฉิน (อัคคีภัย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

[ ภาพกิจกรรม ]

 

     เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน งานอาคารและสถานที่ จัดโครงการแผนผจญเหตุการณ์ฉุกเฉิน (อัคคีภัย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้กับบุคลากร นิสิต และผู้เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมรวม ๘๒ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านอัคคีภัยและการดับเพลิงเบื้องต้น และสามารถอพยพหนีไฟได้อย่างถูกวิธี ซึ่งกิจกรรมแบ่งเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอัคคีภัยและการดับเพลิงเบื้องต้น และกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเสมือนจริง ณ อาคารสิรินธร อาคารวิทยาศาสตร์การอาหาร และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิด-ปิดโครงการ  และกล่าวขอบคุณทีมวิทยากร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"