ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กทม.

[ ภาพกิจกรรม ]

 

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดโครงการบริการวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร (โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวนรวม ๑๗๙ คน เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาคปฏิบัติในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

       โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

       ๑. การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิทยาศาสตร์ทางทะเล โดบ อ.ดร.วิชญา กันบัว อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์

       ๒. กิจกรรมปฏิบัติการพืชและการลำเลียงสารเข้าสู่เซลล์ โดย คุณรุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และคุณวีระพัฒน์ ธรรมสิริทอง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา

       ๓. กิจกรรมปฏิบัติการการสกัดดีเอ็นเอ โดย อ.ดร.ปรียานุช ใจหาญ อาจารย์ประจำโครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

       ๔. กิจกรรมปฏิบัติการเทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคการย้อมสีแกรมแบคทีเรีย โดย คุณพงศ์พันธ์ รุ่งขจรชัย และคุณประภารัตน์ มณีรัตน์ น้กวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"