ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

[ ภาพกิจกรรม ]

 

      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้างาน และบุคลากรสำนักงานคณบดี ให้การต้อนรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จำนวน ๔๘ คน เข้าศึกษาดูงานวิธีการทำงานในสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการทำงานด้านต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้อง CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"