ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

[ ภาพกิจกรรม ]

 

      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณาจารย์ และนิสิต สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักงานการศึกษา ให้การต้อนรับบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๒๘ คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น และเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้อง CL101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"