โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย 

[ ภาพกิจกรรม ]

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมสนองตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จึงได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยในปี ๒๕๖๗ นี้ จัดขึ้นในหัวข้อ “นักวิทย์ พิชิตสิ่งแวดล้อม” มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น สนใจเข้าร่วมรวม ๕๑ คน ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่ดีให้นักเรียนไทยได้ฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมลงมือทดลองที่ท้าทายและน่าสนใจ โดยมีจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์คอยให้คำแนะนำ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเหล่านี้เติบโตไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือบุคลากรที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ ที่สอดแทรกวิชาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมบรรยายและปฏิบัติการในหัวข้อ “นักวิทย์ พิชิตสิ่งแวดล้อม” มีการศึกษาและเก็บตัวอย่าง ณ ชายหาดบางแสน โดยแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มการตรวจวัดคุณภาพน้ำและปัจจัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นดัชนีบ่งชี้สภาพแวดล้อม และกลุ่มการสำรวจสิ่งมีชีวิตในบริเวณหาดทราย และสิ่งมีชีวิตในมวลน้ำ (แพลงก์ตอน) วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.วิชญา กันบัว อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ คุณวีระพัฒน์ ธรรมสิริทอง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา และทีมวิทยากร
       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ
และ รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวปิดโครงการพร้อมมอบเกียรติบัตร
       โดยโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ๒. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ๓. บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จำกัด ๔. บริษัท ปลื้มแสนสุข จำกัด ๕. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ๖. บริษัท เค.แล็บเซอร์วิส จำกัด ๗. บริษัท ไฟเบอร์ ริส จำกัด ๘. บริษัท เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จำกัด ๙. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ติฟิค เคมีคอล ซัพพลาย ๑๐. บริษัท เอเชียน เอเลเวเตอร์ จำกัด และ ๑๑. บริษัท ไทยวิตอรี่เทรดดิ้ง จำกัด
----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"