นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

[ ภาพกิจกรรม ]

       ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัลผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ครั้งที่ ๕๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้อง ๒๒๐ อาคารแถบ นีละนิธิ กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ โพธิยะราช เป็นประธานและมอบทุนฯ มีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับรางวัล ดังนี้

       💐ประเภทที่ ๑ รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ ๑ ได้แก่

             🔸นายพิชญุตม์ เผ่าสกุลทอง สาขาวิชาจุลชีววิทยา

       💐ประเภทที่ ๒ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต ได้แก่

             🔸นายกนกศักดิ์ แซ่ลี้ สาขาวิชาเคมี

             🔸นางสาววรรณรดา หวังรวมกลาง สาขาวิชาจุลชีววิทยา

             🔸นางสาวจิรภรณ์ ตาสันเทียะ สาขาวิชาชีววิทยา

             🔸นางสาวพันชิตา ทัตทรง สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

             🔸นางสาวพิชญธิดา วิจิตรพงษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

             🔸MR.SOTHEARITH MIN สาขาวิชาสถิติ

       💐ประเภทที่ ๓ รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่

             🔸นายภุชงค์ วงษ์คำพระ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

             🔸นายเทวินทร์ ถนอมสิน สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

             🔸นายอัครเดช โชตนิธิสุวรรณ สาขาวิชาเคมี

             🔸นางสาวทิพย์วรรณ เจียมอนุกูลกิจ สาขาวิชาชีวเคมี

             🔸นายณัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์ สาขาวิชาฟิสิกส์

             🔸นางสาวศิริวรรณ ชูศรี สาขาวิชาวาริชศาสตร์

             🔸นางสาวสุภัสสรา กิตติพิทยากุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

             🔸นายยศกร ดวงหะทัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"