พิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ค่าย ๒ (สาขาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์)

[ ภาพกิจกรรม ]

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจัดอบรมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ค่าย ๒ (สาขาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี และฟิสิกส์) ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม - ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการรวม ๑๑๘ คน และครูสังเกตการณ์รวม ๔ คน เพื่อดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติต่อไป

       โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้อาจารย์ผู้ประสานงานกล่าวต้อนรับและแนะนำชี้แจงการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"