พิธีปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ค่าย ๒ (สาขาชีววิทยา)

[ ภาพกิจกรรม ]

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจัดอบรมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ค่าย ๒ (สาขาชีววิทยา) ระหว่างวันที่ ๓-๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๑ คน เพื่อดำเนินการเตรียมนักเรียนเพื่อแข่งขันสาขาชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศต่อไป โดยการอบรมในสาขาดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีพิธีปิดเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้อง CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฯ และมอบเกียรติบัตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อธิพรชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ ดร.พัชรวดี พูลสำราญ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ และอาจารย์ผู้ประสานงานสาขาชีววิทยา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการฯ ด้วย

----------------------------------
📌คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
----------------------------------
🔸วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Better Sustainable Society”
----------------------------------
🔸ค่านิยมองค์กร AGILE
A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)
----------------------------------
🔸วัฒนธรรมองค์กร :
"มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา” "Devoted-Thoughtful-Proud of BUU"